ทีมทันตแพทย์

ทพญ. นทีทิพย์ หาญมงคลศิลป์: Orthodontist

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน , มหาวิทยาลัยนเรศวร

ทพ.สาธร รักทองสุข: ทันตกรรมบูรณะ

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาโท ทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทพญ.สุจิตรา ไชยสังค์: General dentist

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ทบ.วทม. ทันตกรรมจัดฟัน
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทันตแพทยเฉพาะทางจัดฟัน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ม.ขอนแก่น

ทพญ.จงลักษณ์ ไทยทวี (เจียว): General dentist

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Thanks!

E-mail: info@hollywoodsmilepattaya.com
Phone: (66) 38-416299
Facebook: FB FanPage
Line ID : @denthollywoodsmile